Adatvédelmi tájékoztató az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről

Tisztelt jelentkező, tájékoztatjuk, hogy az érettségi vizsgára történő jelentkezés során a
személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló
2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.), valamint az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Vizsgaszabályzat) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, az Oktatási Hivatal közérdekű feladatainak ellátása. A jelentkezési lapon szereplő
személyes adatok, valamint a jelentkezés során megadott további különleges adatok kezelése,
és a korábbi vizsgaeredményeinek megtekintése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása
céljából szükséges. A fenti adatokat kizárólag az Oktatási Hivatalban, a vizsgaszervező
kormányhivatalban, és a vizsgaszervező intézményben az érettségi vizsgák szervezéséért
felelős személyek ismerhetik meg. Adatait A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs
rendszerében kezeljük az érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében az Onytv.
7. § (11) bekezdése és 1. melléklet IV. pontja alapján, az adott vizsgaidőszakot követő tanév
végéig. Személyes adatait, érettségi vizsgáinak eredményeit, záradékait és mentességeit az
Onytv. 1. melléklet V. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
57. § (7) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal tovább kezeli az Érettségi bizonyítványokról,
tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartásban.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettet
megillető jogokról (adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés, adatkezelés korlátozása,

tiltakozáshoz való jog) a GDPR 15., 16., 18. és 21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH-
hoz, bírósághoz fordulás joga) a GDPR 77. cikke és 79. cikke rendelkezik.”

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.